GRE
 • VENKATA P16/16
 • xcv x15/16
 • Mano B15/16
 • Tosin o15/16
 • Gayani H14/16
GMAT
 • Akash C16/16
 • KARTIK C15/16
 • kamal k15/16
 • Muhammad USama G15/16
 • Shruti A14/16
UKCAT
 • George K5/16
HPAT
 • serena g3/16
 • ruth n1/16
 • Diane T1/16
BMAT
 • Swetha M0/16
 • Seyi A0/16